องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1