องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัด
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-9632274
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นิติกร
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 082-2825431
นางสุวภัทร เกาะกลาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวสวิตตา สินลอย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติศักดิ์ ดีขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ อุ่นกมล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทรง มั่นคง
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งอรุณ ลำพูน
นักการภารโรง
นายบุญลือ ศรนาราย
คนงานประจำรถขยะ